VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET

Den 4 april 2022 kl 18:00 hälsar vi klubbens medlemmar välkomna till årsmöte. Årsmötet kommer äga rum en trappa upp ovanför klubblokalen i Smålandsidrottens lokaler.

Klubben bjuder på enkelt tilltugg (smörgås), därför önskar vi att du föranmäler dig till mötet, senast den 30 mars, via mejl till styrelsen@jkpgjudo.se. Under årsmötet behandlar vi frågor som ekonomi, styrelsens arbete under verksamhetsåret och planen för det kommande året samt inkomna motioner. Om du har en motion (förslag) så är du välkommen att skicka in detta till styrelsen@jkpgjudo.se senast den 21 mars.

Enligt klubbens stadgar gäller följande för att du ska kunna rösta:

3 kap § 3 Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

3 kap § 4 Röstlängd: För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

· Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

· Att medlemskap skall beviljas minst två månader före årsmötet; och*

· Att medlemsavgiften har betalats senast 2 månader före årsmötet.*

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

*Gäller medlemsavgiften för höstterminen 2021. Är du ny medlem så räcker det att vi kan se att din medlemsavgift har betalats in vid årsmötet